PH.: KSENIA LOKOTKO, YAUHEN LOKOTKO

Forest mermaid


Паводле сведчання шматлiкiх iнфарматарау мiнулага i нашых старэйшых сучаснiкау, гэтыя дэманiчныя iстоты з`яуляюцца у непасрэднай блiзкасцi ад месца пражывання людзей. Вось што расказваюць пра русалак нашы сучаснiкi: «Калi бывала, што дзе- небудзь у жыце чалавек натыкауся на русалку, то самае галоунае было не страцiць галаву. Яна ж прыгожанькая, як лялька, стройная, валасы тыя па самыя пяткi. Голас звонкi, зачароуваючы. Як заспявае цi засмяецца, то што якiм ударам моцнае хлапечае сэрца праб`е (маладым хлопцам трэба найбольш асцерагацца, бо на iх варажба русалкi страшэнна уздзейнiчае). Спынiцца, рот разявiць i давай паглядаць на тую прыгажуню. А русалка ж сама не дурная, грудзьмi пакручвае, станам сваiм гнуткiм выгiнаецца, тварыкам смяецца ласкава: «Падыдзi блiжэй, не палохайся!» Хто ж тут вытрымае. Вось так i трацiлi галовы, вось так i пазбаулялi жыцця. Падыйдзе крок – другi – i усе на тым. Закруцiць валасамi русалка сваю ахвяру i давай яе казытаць. Прыцiснецца так, што не уздыхнуць – i усе на тым.
Русалкi – памершя жанчыны i дзецi. Д.К. Зелянiн на пачатку ХХ ст. удакладнiу, што русалкi – гэта жанчыны i дзецi, якiя памерлi не ваей смерцю. Народ называе такiх нябожчыкау закладнымi. Паводле народных уяуленняу, закладныя нябожчыкi дажываюць свой, наканаваны пры нараджэннi век за труной, г. зн. пасля сваей прымусовай смерцi жывуць яшчэ столькi, колькi яны пражылi б на зямлi у выпадку, калi б смерць iх была натуральнай. Жывуць яны увесь гэты час на месцы сваей прымусовай смерцi, а часам, i на месцы сваей магiлы, захоуваючы, аднак, поуную здольнасць рухацца.
Русалкi усе маладыя, прыгожыя, з дзiунымi валасамi, але справы у iх нядобрыя, таму што яны дапамагаюць вадзянiку людзей губiць. Калiсь iх таксама загубiлi, вось яны i помсцяць усiм тым, хто жыве на зямлi. Яны не даюць рыбакам у русальную нядзелю рыбу лавiць, пераварочваюць лодкi. Могуць стаптаць увесь ураджай, але могуць i не нашкодзiць, проста паглядзяць i уйдуць, бо без вады не могуць доуга жыць. У русальную нядзелю русакi ужо надоуга выходзяць з вады, паюць, рагочуць i гора таму, хто сустрэне iх. А той, хто сустрэне, павiнен бегчы ад iх, а то памрэ.
Жывуць яны у лясах, балотах, але галоунае месцазнаходжанне русалак у рэчцы, у кiм – небудзь глыбокiм вiры».
Русалкi — вадзяныя прыгажунi; ноччу пры месяцы яны выходзяць на бераг азерау, рэк голыя, у вянках з асакi i галiн дрэу; яны садзяцца на траве, расчэсваюць косы або водзяць карагод.
На другiм месцы па колькасцi апiсанняу знаходзяцца, бадай што, локус лесу i асобных дрэу. У лесе русалкi часцей за усе з`яуляюцца каля свяшчэнных крынiц, асаблiва каля тых, дзе узведзены дуовы зруб.
У адпаведнасцi са старажытнымi мiфалагiчнымi уяуленнямi дэманiчныя iстоты баяцца мяжы i асаблiва адной з яе моцных форм – акрэсленага на зямлi круга, кола.

 


Leave a reply


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Recent Portfolios